Metody ochrony osób

Chociaż obecnie istnieje bardzo wiele automatycznych i elektronicznych systemów ochrony, to jednak żadne urządzenie nie jest w stanie zastąpić człowieka, czyli profesjonalnego ochroniarza, który ma stosowne umiejętności oraz doświadczenie. Odpowiednio przeszkoleni pracownicy ochrony dbają o bezpieczeństwo każdego z nas na imprezach masowych, w urzędach, sklepach, aptekach, sądach, instytucjach kultury itd. Są obecni wszędzie tam, gdzie mogą wystąpić potencjalne zagrożenia dla ludzi i mienia.

Ochrona bezpośrednia i pośrednia

Ochrona osób może przyjmować dwie podstawowe formy: bezpośrednią i pośrednią.

  • Ochrona bezpośrednia polega na fizycznej, stałej lub doraźnej, obecności pracownika ochrony, który monitoruje obiekt i analizuje sygnały, które mogłyby świadczyć o ewentualnym zagrożeniu. Ochroniarze są obecni na terenie chronionego obiektu, patrolują strategiczne obszary, w tym przede wszystkim wejścia i wyjścia. Zakres obowiązków pracowników ochrony może być różny w zależności od potrzeb oraz specyfiki danego obiektu lub ochranianego wydarzenia. Głównym zadaniem jest oczywiście stałe czuwanie nad bezpieczeństwem osób znajdującym się na terenie objętym ochroną. Pracownicy posiadają stosowne umundurowanie służbowe, które dostosowane jest do specyfiki danego obiektu. Dzięki temu są rozpoznawalni dla znajdujących się tam osób. Ochroniarz posiadający stosowną licencję ma prawo do m.in. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenia zdrowia lub życia, a także stosowania środków przymusu bezpośredniego (siły fizycznej, pałek ochronnych, kajdanek, broni gazowej, ręcznych miotaczy gazów).
  • Ochrona pośrednia odbywa się z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu technicznego, który pozwala na bieżące monitorowanie wyznaczonych obszarów. Obecnie mamy dostęp do szeregu zaawansowanych technologicznie systemów monitoringowych i alarmowych, które działają zasadzie interwencyjnej - aktywują alarm w momencie pojawienia się zagrożenia.

Ochrona nieprzerwana lub doraźna

Ochrona nieprzerwana polega na stałym, bieżącym monitorowaniu danego obszaru. Pracownicy ochrony są stale obecni w chronionym obiekcie lub też mają cały czas wgląd do systemów monitoringu. Dzięki temu mogą podjąć niezwłoczne czynności interwencyjne w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznych.

Z kolei ochrona doraźna polega na świadczeniu usług ochroniarskich w wyznaczonych godzinach i dniach lub jako następstwo po określonych zdarzeniach, np. po aktywacji alarmu.