Ochrona fizyczna

Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie:

Bezpośredniej ochrony fizycznej

 • stałej lub doraźnej
 • polegającej na stałym doborze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych

Zabezpieczenia technicznego, polegającego na:

 • montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji  i naprawach w miejscach ich zainstalowania
 • montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania

Obowiązki

Ochrona fizyczna polega na stałej obecności pracowników ochrony na terenie ochronionego obiektu. Do ich obowiązków należy nieustanne czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdujących się na chronionym terenie. Pracownicy posiadają umundurowanie służbowe dostosowane do specyfiki chronionego obiektu. Pracownik ochrony posiadający licencję ma prawo między innymi do:

 • Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości
 • Ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub chronionego mienia
 • Stosowania środków przymusu bezpośredniego (siły fizycznej, pałek obronnych, kajdanek, broni gazowej, ręcznych miotaczy gazów)

7200 + Zadowolonych klientów

GRUPA OCHRONY PARTNER zatrudnia ludzi sprawnych fizycznie i posiadających kwalifikacje do wykonywania powierzonego im zadania. Pracownicy zatrudniani w naszej firmie muszą spełniać następujące wymagania:

 • Przedstawienie aktualnego dokumentu o niekaralności
 • Opinie oraz udokumentowany przebieg dotychczasowej pracy zawodowej
 • Wykształcenie minimum zawodowe
 • Licencja pracownika ochrony
 • Udokumentowane ukończenie kursów (samoobrony, ratownika medycznego itp. )
 • Zaświadczenie uprawnionego lekarza stwierdzające zdolność do pracy w charakterze pracownika ochrony.

Przykładowy zakres obowiązków pracownika ochrony na obiekcie:

 • ochrona przed włamaniem, zaborem lub uszkodzeniem mienia znajdującego się w obiekcie
 • interwencja wobec osób zakłócających porządek publiczny na chronionym obiekcie
 • obsługa telewizji przemysłowej
 • po zakończonej pracy, kontrola zamknięcia pomieszczeń oraz zabezpieczeń technicznych
 • stałe patrolowanie chronionego terenu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc o zwiększonym zagrożeniu;
 • kontrola ruchu osobowego, towarowego i samochodowego
 • przestrzeganie przez pracowników ochrony regulaminów i przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie chronionego obiektu
 • utrzymywanie stałej łączności z Centrum Operacyjnym
 • niezwłoczne informowanie upoważnionych pracowników Państwa Firmy o wszelkich zaistniałych zdarzeniach na terenie ochranianych obiektów
 • inne obowiązki opracowane zgodnie z Państwa życzeniem

Pracownicy pełniący służbę na obiektach podlegają wyodrębnionym służbom kontrolnym, których zadaniem jest sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracownikami ochrony.