Monitorowanie systemów alarmowych

Do oddzielnego rodzaju usług należy montaż i monitorowanie systemów alarmowych z użyciem grup interwencyjnych. Całodobowy nadzór elektroniczny z natychmiastową reakcją grup interwencyjnych jest obecnie najtańszym i skutecznym systemem zabezpieczenia mienia. W przypadku naruszenia chronionej strefy w obiekcie sygnał z systemu sygnalizacji włamania przekazywany jest drogą radiową do Bazy Monitorowania, która niezwłocznie przekazuje informacje grupie interwencyjnej w celu podjęci dalszych działań zmierzających do udaremnienia powstania szkody w chronionym mieniu.

W zależności od rodzaju zainstalowanego systemu do bazy monitorowania napływają między innymi:

Włamanie

Napad w przypadku wyzwolenia przycisku antynapadowego

Sabotaż systemu

Pożar, ulatnianie się gazu

System monitoringu śledzi automatycznie podstawowe parametry systemu alarmowego np:

Brak zasilania 220V

Stan akumulatorów

Łączność pomiędzy systemem bazą monitorowania

Brak załączenia systemu o wyznaczonych porach